Výskumný ústav potravinársky Bratislava

ČMS "CUDZORODÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A KRMIVÁCH"
správa za rok 2002


Autori
Úvod
Subsystém - Koordinovaný cielený monitoring
Výsledky Koordinovaného cieleného monitoringu
Subsystém – Monitoring spotrebného koša
Výsledky Monitoringu spotrebného koša
Zabezpečenie kvality analytických výsledkov
Závery
Odporúčania
Literatúra
Prílohy
Skratky