Subsystém – Monitoring spotrebného koša


Monitoring spotrebného koša (MSK) sa realizuje od roku 1993. Cieľom realizácie je získať objektívne údaje o kontaminácii potravín v spotrebiteľskej sieti v lokalitách reprezentujúcich cca 20 000 obyvateľov a rôzne formy osídlenia.

Odbery vzoriek sa zabezpečujú:

Do spotrebného koša bolo v roku 2001 odoberaných 25 základných potravín (podľa štatistickej spotreby) [6] a vzorky pitnej vody z verejných zdrojov. Odbery a analýzy vzoriek zabezpečujú: Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Výskumný ústav vodného hospodárstva. V každom spotrebnom koši sa vykonávajú analýzy vybraných chemických prvkov, dusičnanov, dusitanov, polyaromatických uhľovodíkov, polychlórovaných bifenylov, vybraných rezíduí pesticídov, rezíduí veterinárnych liečiv, mykotoxínov a vybraných aditívnych látok. Meranie rádioaktívnej kontaminácie (stroncia 90, cézia 137 a 134, nebolo zabezpečené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Prehľad monitorovaných parametrov v rámci MSK uvádza príloha č.13.

Za obdobie deviatich rokov bolo celkovo analyzovaných 5 777 vzoriek (94 101 analýz), z ktorých 272 vzoriek, t.j. 4,7% prekročilo povolené limitné hodnoty a to predovšetkým u dusičnanov a chemických prvkov. V roku 2001 bolo analyzovaných 536 vzoriek (7 963 analýz), z ktorých 7 vzoriek, t.j. 1,3% bolo nevyhovujúcich (príloha č.14). V prípade zemiakov boli zistené dve vzorky s nadlimitným obsahom kadmia, v mrkve boli zistené dve nadlimitné vzorky na obsah niklu, v tavených syroch jedna nadlimitná vzorka na obsah chloridu sodného a v pitnej vode tri nadlimitné vzorky na obsah dusitanov, fluoranténu a HCB.