Výskumný ústav potravinársky Bratislava

ČMS "CUDZORODÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A KRMIVÁCH"
správa za rok 2000


Autori
Úvod
Subsystém - Koordinovaný cielený monitoring
Výsledky Koordinovaného cieleného monitoringu
 • Kadmium
 • Ortuť
 • Olovo
 • Arzén
 • Chróm
 • Nikel
 • Pôdna reakcia (pH pôdy)
 • Dusičnany a dusitany
 • Polychlórované bifenyly
 • Zhodnotenie stavu kontaminácie
 • Subsystém – Monitoring spotrebného koša
  Výsledky Monitoringu spotrebného koša
 • Arzén
 • Kadmium
 • Ortuť
 • Olovo
 • Chróm
 • Nikel
 • Dusičnany
 • Ostatné sledované cudzorodé látky
 • Zabezpečenie kvality analytických výsledkov
  Závery
  Odporúčania
  Literatúra
  Prílohy
  Skratky