Projekt čiastkového monitorovacieho systému “Cudzorodé látky v potravinách a krmivách”

Cieľom ČMS "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" je získať objektívne údaje o kontaminácii potravín a krmív vo vzájomnej príčinnej súvislosti s kontamináciou životného prostredia SR na jednej strane a expozíciou obyvateľstva na strane druhej. ČMS "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" je jednou z trinástich častí Monitoringu životného prostredia.

Garantom ČMS je na základe uznesenia vlády SR č. 449/1992 a uznesenia vlády SR č. 620/1993 a 288/95 rezort pôdohospodárstva SR a gestorom je Výskumný ústav potravinársky.
 
 

Pozostáva z troch subsystémov :

 • Koordinovaný cielený monitoring (KCM)
 • Monitoring spotrebného koša (MSK)
 • Monitoring voľne žijúcej zveri a rýb (MLZ)
 • V rámci ČMS sa sledujú anorganické, organické kontaminanty a aditívne látky. Výber sledovaných parametrov bol urobený na základe zhodnotenia viacročných výsledkov plošnej kontroly cudzorodých látok v potravinách a hodnotenia cudzorodých látok z hľadiska hygienicko - toxikologickej závažnosti.
   
   

  1. Subsystém "Koordinovaný cielený monitoring" (KCM)

  Cieľom KCM je poskytnúť objektívne údaje o kontaminácii vstupov do potravinového reťazca (pôda, krmivá, napájacia voda, závlahová voda, suroviny rastlinného a živočíšneho pôvodu) v súvislosti s celkovým stavom životného prostredia v SR, a to priamou náväznosťou na subsystém Plošný prieskum kontaminácie pôd ČMS "Monitoring pôd".

  KCM je od roku 1991 realizovaný organizáciami MP SR . Základnou monitorovacou jednotkou je hon. V päťročných cykloch sa sleduje rastlinná produkcia z cca 800 honov ročne a živočíšna produkcia z fariem (v rovnakom katastrálnom území) t.j. po piatich rokoch sa odber uskutoční na rovnakých miestach ako v prvom roku. Z hľadiska územného pokrytia SR sú zahrnuté reprezentatívne regióny.

  Sledované lokality boli vyberané každoročne počas prvých piatich rokov prekrytím máp kontaminácie surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu (vypracovanej každoročne z výsledkov plošnej kontroly cudzorodých látok od roku 1986), hodnotenia úrovne znečistenia životného prostredia SR (vypracovanej URBION-om) a honov sledovaných v danom roku ÚKSÚP-om (Metodika KCM, Bratislava 1991). V 1999 bude KCM realizovaný v  poľnohospodárskych podnikoch, ktoré boli predmetom Koordinovaného cieleného monitoringu v roku 1994. Poľnohospodárske podniky, v ktorých bude v roku 1999 realizovaný KCM sú uvedené v ZOZ_PD.HTML.

  Rekognoskácia honov a poľnohospodárskych podnikov z dôvodu presného časového harmonogramu odberu vzoriek bude vykonaná inšpektormi Regionálnych veterinárnych správ na okresoch.

  Vzorky krmív a potravinárskych surovín rastlinného pôvodu sa odoberú z takto vybraných honov v čase zrelosti (krmivo alebo plodina pre humánnu výživu). Paralelne sa v príslušnej lokalite (farma) odoberú vzorky surovín živočíšneho pôvodu (mlieko, mäso, vnútornosti). Suroviny živočíšneho pôvodu sa odoberajú štyrikrát ročne - kvartálne. Súčasne s odberom surovín živočíšneho pôvodu sa na daných farmách odoberajú i žľabové vzorky krmív (podľa potreby a finančných prostriedkov aj jadrové krmivo, objemové krmivo a kŕmna zmes - presne definované v harmonograme odberov vzoriek z poľnohospodárskych podnikov) a vzorky napájacej vody. Systém odberu vzoriek a sledovaných parametrov rámci KCM je uvedený v nasledovnej tabuľke.

  table1.gif (9481 bytes)
  Kong. PCB - PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180

  Všetky vzorky z honov a hospodárskych dvorov z lokalít Banská Štiavnica (okr. Banská Štiavnica) a Vištuk (okr. Pezinok) budú vyšetrované na obsah fluóru.
   
   

  2. Subsystém "Monitoring spotrebného koša" (MSK)

  Cieľom tohto subsystému je získať objektívne a reálne údaje o stave kontaminácie potravín priamo v spotrebiteľskej sieti a poskytnúť podklady pre tvorbu výživovej politiky štátu a súčasne napojiť tento subsystém na GEMS/FOOD EURO .

  Výber lokalít pre subsystém Monitoring spotrebného koša bol predmetom samostatného projektu, keďže v týchto lokalitách je súčasne realizovaný monitoring celodennej stravy a detskej výživy a záťaže obyvateľstva faktormi prostredia. Z tohto dôvodu sú do Monitoringu spotrebného koša zaradené tie isté lokality. Zároveň každým rokom sa zvyšuje počet vyšetrených vzoriek v uvedených lokalitách, a tým následne môže byť objektívnejšie zhodnotený stav kontaminácie potravín v spotrebiteľskej sieti. MSK je realizovaný od roku 1993.

  Lokality MSK v roku 1999

  table2.gif (8439 bytes)
  Do monitoringu spotrebného koša sa odoberú vzorky základných ako i najfrekventovanejších potravín, s ohľadom na stravovacie zvyklosti obyvateľov SR a zastúpenie v priamej spotrebe získané z podkladov Štatistického úradu. Do komoditnej skladby monitoritoringu sú zaradené komodity, ktorých zastúpenie v štatisticky vyjadrenej priemernej spotrebe na obyvateľa SR predstavuje aspoň 0.5%.

  Systém odberu vzoriek a sledovaných parametrov rámci MSK je uvedený v MSK99.HTML. V troch zmesných vzorkách (A - všetky potraviny pevného skupenstva, B - tekuté potraviny ( mlieko, jogurty, vajcia), C – nápoje (pivo, víno, nealkoholické nápoje)) bude sledovaná RI kontaminácia (Cs-137, Cs-134, Sr-90).

  V roku 1999 sa projekt vzhľadom na finančné prostriedky nerozširuje, tak isto sa nemenia ani sledované komodity, ani rozsah vyšetrovaných parametrov. V prípade navýšenia finančných prostriedkov bude k tomuto realizačnému projektu vypracovaný doplnok, v ktorom budú presne definované zmeny v projkte (rozsah sledovaných parametrov a pod.).

  Odber vzoriek sa realizuje dvakrát ročne, v rovnakých obdobiach ako odber celodennej stravy a to z maloobchodnej spotrebiteľskej siete. V rámci jedného odberu sa odoberie jeden "spotrebný kôš" (naplnený sledovanými komoditami) na každých 20 tisíc obyvateľov. V prípade pitnej vody v rámci jedného odberu sa odoberú 3 vzorky vody na jeden spotrebný kôš z vodovodnej siete, z ktorých sa vypočíta priemer za lokalitu. Každá zložka spotrebného koša sa analyzuje osobitne.

  Termíny odberov: jarný - máj 1999

  jesenný - september 1999
   
     3. Subsystém "Monitoring voľne žijúcej zveri a rýb" (MLZ)

  Cieľom systému je sledovanie prieniku kontaminantov do organizmov voľne žijúcej zveri a rýb ako potraviny pre ľudský konzum. Voľne žijúca zver a ryby sú väčšinou primárnymi konzumentami vo svojich ekosystémoch a sú objektívnym indikátorom stavu životného prostredia v sledovanom regióne. Tak isto dôležitou komoditou sú ryby a zver exportované do zahraničia v živom stave, ale aj ako divina.

  Inforácie získané z navrhovaného systému monitoringu poľovnej zveri a rýb budú mať vypovedaciu schopnosť pri hodnotení:

  - hladín rezíduí cudzorodých látok v komoditách poľovnej zveri a rýb z tzv. čistých a znečistených oblastí. Ide hlavne o antropogénne faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie

  - hygienickej neškodnosti a kvality surovín živočíšneho pôvodu v oblasti kontaminantov u poľovnej zveri a rýb

  - stavu ekosystému a dynamiky jeho zmien v ktorom poľovná zver a ryby žijú. Výsledky budú súčasťou monitorovacieho systému BIOTA. Vzorky budú odoberané i zo zberní diviny z dôvodov získania väčšieho počtu údajov o stave rezíduí komtaminantov v svalovine poľovnej zveri.

  Lokality a počet okresov zaradených do Monitoringu poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb sa v roku 1999 nemenili - MLZ.HTML. Naviac sa zaradilo rádiometrické meranie hodnôt umelých rádionuklidov vo svalovine rýb pod a nad výpusťami z jadrových elektrární (Jaslovské Bohunice a Mochovce). Upresnili a vymedzili sa miesta odlovu rýb, aby sa získané hodnoty v jednotlivých rokoch mohli dôkladnejšie porovnávať a znížila sa úloha sprievodných faktorov prostredia.

  Rádiohygienická kontrola rýb v okresoch Trnava a Levice nad a pod výpusťami jadrových elektrární J.Bohunuce a Mochovce – analýzy umelých rádionuklidov.
   
     4. Spôsob získavania a ukladania údajov, metódy spracovania a interpretácie údajov, formy výstupov

  Údaje (výsledky analytických stanovení) budú získavané z pracovísk poverených realizáciou ČMS, ukladané na magnetické médiá vo forme jednotnej vstupnej vety podľa "Metodiky automatizovaného spracovania dát" (VÚP 1995) a spracovávané počítačmi štandardnými štatistickými postupmi, pričom sa bude rešpektovať náväznosť na medzinárodné monitorizačné systémy (GEMS/FOOD EURO), t.j. v dostupných relačných databázových systémoch (FoxPro) s využívaním aplikácií vytvorených v programe Clipper, pracujúcom pod operačným systémom MS DOS a WINDOWS.

  Ukladanie údajov bude prebiehať v priebehu roka (polročne). Údaje za 2. polrok 1999 budú do Strediska dodané najneskôr 30.1.2000. Do konca mája 2000 bude vypracovaná a zoponovaná záverečná správa z ČMS "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" za rok 1999. Pre potreby MP SR a organizácie rezortu budú spracované aktuálne súbory podľa konkrétne špecifikovaných požiadaviek.

  Formy výstupov:

  Všetky údaje budú spracované podľa presne definovaného pôvodu:
  5. Organizačné zabezpečenie

  KCM - Odbery a analýzy vzoriek v jednotlivých lokalitách zabezpečia pracovníci Štátnej veterinárnej správy SR (rekognoskáciu a odbery vzoriek živočíšneho pôvodu budú zabezpečovať Regionálne veterinárne správy na okresoch), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie, a Výskumného ústavu závlahového hospodárstva. Niektoré doplnkové analýzy bude zabezpečovať Výskumný ústav potravinársky. Výsledky analýz budú do Strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok odovzdávané polročne.

  MSK - Odbery a analýzy vzoriek v jednotlivých lokalitách zabezpečia pracovníci Štátnej veterinárnej správy SR (odbery vzoriek živočíšneho pôvodu budú zabezpečovať Regionálne veterinárne správy na okresoch), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie, a pracovníci Vodární a kanalizácií. Niektoré doplnkové analýzy bude zabezpečovať Výskumný ústav potravinársky. Výsledky analýz budú do Strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok odovzdané do dvoch mesiacov od odberu vzoriek.

  MLZ - Odbery a analýzy vzoriek v jednotlivých lokalitách zabezpečia pracovníci Štátnej veterinárnej správy SR (odbery vzoriek budú zabezpečovať Regionálne veterinárne správy na okresoch). Výsledky analýz budú do Strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok odovzdávané polročne.