MEDZIREZORTNÝ PROJEKT
INFORMAČNÝ  SYSTÉM  MONITORINGU ( ISM )


 

Schválený uznesením č.202 v v operatívnej porade ministra ŽP dňa 5.10.2000

(Projekt ISM bol  v r. 2002 aktualizovaný v súlade s prijatou Koncepciou dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí a   aktualizovanými projektami ČMS).

 

1. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU


1. 1. NÁZOV PREDKLADATEĽA A JEHO ADRESA 
1. 2. NÁZOV PROJEKTU
1. 3. TYP PROJEKTU
1. 4. MENO ZODPOVEDNÉHO PRACOVNÍKA
1. 5. RÁMCOVÉ VYMEDZENIE CIEĽOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
1. 6. POUŽÍVATELIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
1. 7. PREVÁDZKOVATEĽ INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

2. ODÔVODNENIE PROJEKTU


2. 1. CIELE  REZORTU, KTORÉ MÁ PROJEKT PODPOROVAŤ 
2. 2. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU OBLASTI, KTOREJ SA PROJEKT TÝKA
KONCEPČNÉ ZÁMERY BUDOVANIA MONITORINGU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR A SÚČASNÝ STAV REALIZÁCIE ČMS

Úvod
Koncepcia monitorovania životného prostredia SR
Návrh na realizáciu monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia SR
Informácie o postupe realizácie monitorovacieho systému ŽP a integrovaného informačného systému o ŽP územia SR 

STRUČNÝ POPIS SÚČASNÉHO STAVU REALIZÁCIE ČMS, OBSAH INFORMÁCIÍ, MERANÉ VELIČINY, VLASTNÉ VÝSTUPY
           ČMS Ovzdušie
               ČMS Voda
               ČMS Pôda
               ČMS Biota
               ČMS Lesy 
               ČMS Geologické faktory 
               ČMS Odpady 
               ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách 
               ČMS Meteorológia a klimatológia 
           ČMS Rádioaktivita ŽP
2. 3. POPIS TECHNICKÉHO, PROGRAMOVÉHO A ORGANIZAČNÉHO PROSTREDIA PROJEKTOVANÉHO IS
SÚČASNÝ STAV TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA 
VYUŽÍVANÉ PROGRAMOVÉ PROSTRIEDKY 
ORGANIZAČNÉ PROSTREDIE STREDÍSK ČMS 
2. 4. PREDPOKLADANÝ TERMÍN DOKONČENIA PROJEKTU 
2. 5. FINANČNÉ, PERSONÁLNE, PRÍPADNE INÉ PODMIENKY VYPRACOVANIA PROJEKTU 
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE
PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
2. 6. POŽIADAVKY POUŽÍVATEĽA NA PROJEKTOVANÝ ISM VRÁTANE POŽIADAVIEK NA JEHO BEZPEČNOSŤ A OCHRANU
2. 7. VPLYV FUNKCIÍ ISM NA ORGANIZAČNÚ ŠTRUKTÚRU

3. NÁVRH PROJEKTU


3. 1. RÁMCOVÝ FUNKČNÝ MODEL IS 
3. 2. RÁMCOVÝ DÁTOVÝ MODEL IS 
ZAPÁJANIE SR DO MEDZINÁRODNÝCH AKTIVÍT V OBLASTI ŽP 
DÁTOVÝ MODEL
PREPOJENIE ISM - PRÍSTUP UŽÍVATEĽOV K METAINFO A DÁTAM
NÁVRHY ŠTANDARDOV 
3. 3. VÄZBY PROJEKTOVANÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NA INÉ SYSTÉMY
3. 4. ŠPECIFIKÁCIA TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV
3. 5. ŠPECIFIKÁCIA PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV
3. 6. POTREBA VÝVOJOVÝCH PROSTRIEDKOV 
3. 7. POSTUP RIEŠENIA PROJEKTU A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETÁP RIEŠENIA
ETAPY RIEŠENIA PROJEKTU
3. 8. PLÁN FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA RIEŠENIA PROJEKTU 
3. 9. PLÁN PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA RIEŠENIA PROJEKTU 
NÁVRH NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
3.10. ANALÝZA MOŽNÝCH RIZÍK
3.11. RIEŠENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY IS
3.12. POSTUP ZAVÁDZANIA NOVÉHO IS 


  POUŽITÉ  SKRATKY