Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia zahraničnej pomoci
Odbor riadenia programov
Nám. Ľ. Štúra č.1
812 35 Bratislava

Kontakné osoby programu INTERREG III B CADSES:

Mgr. Luboš Michalov
Tel.: 02/ 5956 2202
Fax.: 02/ 5956 2110
michalov.lubos@enviro.gov.sk


Ing. Jana Rolínová
Tel.: 02/ 5956 2191
Fax.: 02/ 5956 2110
rolinova.jana@enviro.gov.sk